ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการยืนเคารพธงชาติ การถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่บริเวณลานน้ำพุ กระทรวงการต่างประเทศ

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีสาระสำคัญ คือ จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชดำรัสตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสืบไป       

          นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกรวมถึงคณะผู้แทนถาวรไทย และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และชุมชนไทยจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เป็นผู้กล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เช่นเดียวกับที่กระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วนอื่น ๆ ของไทย