ข่าวเด่น : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการกล่าวเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการกล่าวเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้ง เป็นผู้นำกล่าวเจตจำนงของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สาธารณชนมีความมั่นใจต่อการดำเนินงานของกระทรวงฯ มีคุณธรรมในการบริหารงาน มีระบบกำกับดูแลอย่างเหมาะสม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน