ข่าวเด่น : ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัถต์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ (15th Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting) ภายใต้หัวข้อหลัก "กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงแห่งพลังงานที่ยั่งยืน" (Abu Dhabi, the Capital of Sustainable Energy) ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีพลังงาน และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก ๓๔ ประเทศเข้าร่วม
          ที่ประชุมติดตามและผลักดันผลลัพธ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพฯ ตามเอกสารวิสัยทัศน์กรอบความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ (ACD Vision for Asia Ccoperation 2030) ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) และเอกสารแถลงการณ์เกี่ยวกับบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง (Statement on Reigniting Growth Through Partnership for Connectivity) โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความร่วมมือใน ๖ เสาหลักที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อการพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในด้านความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและผู้ร่วมขับเคลื่อนในแต่ละเสาหลักความร่วมมือให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและกิจกรรมในแต่ละสาขา 
          ที่ประชุมรับรองปฏิญญาอาบูดาบีเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมและเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านพลังงานซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน พลังงานหมุนเวียน และการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนอโครงการที่ประเทศสมาชิกจะดำเนินการในอีก ๒ ปีข้างหน้า
          ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสนับสนุนความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน และในฐานะผู้ขับเคลื่อนในเสาหลักด้านการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน ไทยเสนอที่จะจัดกิจกรรมในช่วงปี ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และการจัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือและจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการในเสาหลักนี้ต่อไป
          ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Erlan Abdyldaev รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้าและการลงทุน
          กรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD จัดตั้งขึ้นโดยข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี ๒๕๔๕ เพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความเป็นเอเชีย และความร่วมมือที่ครอบคลุมโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก ๓๔ ประเทศจากทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย โดยไทยเคยทำหน้าที่ประธาน ACD ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ และเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ไทยได้มอบตำแหน่งประธานให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙