ข่าวเด่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัววารสาร South-South in Action – Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และนิทรรศการ The Lifetime Journey of the World’s Development King and the Sufficiency Economy Philosophy for SDGs ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัววารสาร South-South in Action – Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และนิทรรศการ The Lifetime Journey of the World’s Development King and the Sufficiency Economy Philosophy for SDGs

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Jorge Chediek ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้-ใต้และผู้อำนวยการ United Nations Office for South-South Cooperation UNOSSC ได้เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัววารสาร South-South in Action - Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และนิทรรศการ The Lifetime Journey of the World’s Development King and the Sufficiency Economy Philosophy for SDGs ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา โดยมีผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
ในโอกาสนี้ ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้ – ใต้ และผู้อำนวยการ UNOSSC ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศแรกที่ร่วมจัดทำชุดวารสารภายใต้ชื่อ “South-South in Action” เพื่อเผยแพร่บทบาทของไทยในการดำเนินความร่วมมือใต้ – ใต้ และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้แก่ประชาชนไทยในการพัฒนาประเทศ โดยหลักปรัชญาฯ สามารถส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคม
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแสดงความยินดีที่ UNOSSC ได้เลือกให้ไทยเป็นประเทศแรกในการจัดทำวารสารดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหประชาชาติตระหนักถึงการดำเนินงานของไทยในด้านความร่วมมือใต้ - ใต้และการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของวารสารดังกล่าวในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านนโยบาย ข้อริเริ่ม และกิจกรรมด้านการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือใต้  - ใต้และความร่วมมือไตรภาคี ซึ่งเป็นแกนหลักของนโยบายด้านการพัฒนาของประเทศไทย และเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับช่วงเริ่มต้นของการอนุวัติวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ ได้ดำเนินงานภายใต้หัวข้อ “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยไทยได้เผยแพร่ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกกลุ่ม ๗๗ และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และแม้ว่าวาระการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ของไทยจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ไทยก็จะยังคงแบ่งปันการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประเทศที่สนใจผ่านโครงการ SEP for SDGs Partnership และ SEP  for SDGs Youth Partnership ต่อไป
 
ภายหลังการเปิดตัววารสารฯ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล และนาย Jorge Chediek ได้ร่วมกันเปิดนิทรรศการThe Lifetime Journey of the World’s Development King and the Sufficiency Economy Philosophy for SDGs ซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน