ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting - AMM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting - AMM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting - AMM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างความเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) และความเป็นเอกภาพของอาเซียน (ASEAN Unity) โดยยึดตามกฎบัตรอาเซียน การมีท่าทีร่วมกัน การพูดเป็นเสียงเดียวกันในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วม และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยไทยย้ำว่าอาเซียนจะต้องมองไกลไปกว่า ASEAN Vision 2025 ในการมุ่งเน้นขจัดความยากจนขั้นรุนแรงภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และลดอัตราความยากจนในแต่ละกลุ่มคนให้ได้เกินครึ่งภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ และการเพิ่มการค้าภายในอาเซียนให้ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของการค้าของอาเซียนทั้งหมด
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานผลการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในเรื่องนี้ และได้เห็นชอบในหลักการให้ไทย ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN – GCC) ประสานการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN – GCC ครั้งที่ ๔ ที่ประเทศไทย ภายในปีนี้ด้วย
 
นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการหารือแนวทางการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ และหวังว่าจะสามารถผลักดันให้แล้วเสร็จได้ภายในกลางปีนี้ ซึ่งไทยได้ย้ำว่าประมวลการปฏิบัติดังกล่าวควรจะต้องทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและได้ออกแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความตึงเครียดและปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับสู่สภาวะที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ 
 
อนึ่ง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเป็นกลไกสำคัญในกรอบอาเซียน โดยจัดขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ระดับผู้นำ) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือถึงประเด็นคั่งค้างสำคัญซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจากับอาเซียนและประเทศที่มีความสำคัญต่อประเทศสมาชิก ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐