ข่าวเด่น : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (เอสแคป) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (เอสแคป) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานสัมมนาเรื่อง "การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)" ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (เอสแคป) กรุงเทพฯ โดยได้ย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการผลักดันหลักการ UNGP ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตั้งบนพื้นฐานหลักการและภูมิปัญญาของไทย รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการ UNGP  ที่ตั้งอยู่บนเสาหลัก ๓ ประการ ได้แก่ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) โดยการบรรยายได้มีการนำเสนอมุมมองที่หลากหลาย จากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหประชาชาติ (โดยนาย Michael Addo ประธาน UN Working Group on the Issues of Human Rights and Transnational Corporation and other Business Enterprises และนาย Dante Pesce สมาชิก) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม​​ 

           นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เป็นสักขีพยานในการลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการสมาคมธนาคารไทย และประธานเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย