ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ของไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ของไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ของไทยต่อเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High – Level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) นำเสนอความคืบหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย อาทิ การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและความก้าวหน้าในด้านบริการสาธารณสุข การดำเนินนโยบายประชารัฐที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (2) กลไกการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติ อาทิ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (3) แบ่งปันแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปสู่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ SEP for SDGs Partnership ทั้งนี้ ในการนำเสนอของคณะผู้แทนไทย ยังมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3 ร่วมนำเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านนโยบายประชารัฐ และนายพชรพล พรหมทัต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนเยาวชนไทย ร่วมนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองและบทบาทของเยาวชนไทยต่อทิศทางการพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

เมื่อการนำเสนอรายงาน VNR ของไทยเสร็จสิ้น คณะผู้แทนไทยยังได้ตอบข้อซักถามจากผู้แทนประเทศและผู้แทนภาคประชาสังคมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความท้าทายและการดำเนินการขั้นต่อไปในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย การมีส่วนร่วมของภาคส่วน และนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำ

การร่วมนำเสนอรายงาน VNR ของคณะผู้แทนไทย ซึ่งเป็นไปโดยสมัครใจ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยยังมีโอกาสได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีประเทศต่าง ๆ นำเสนอรายงาน VNR ในครั้งนี้จำนวน 44 ประเทศ