ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

          ด้วยเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และพบหารือทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือและความเชื่อมโยงภายใต้ข้อริเริ่ม Belt and Road กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย โดยฝ่ายจีนได้มีหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำประเทศกลุ่ม BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ในช่วงการประชุม BRICS Summit ครั้งที่ ๙ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเด็นการเมืองความมั่นคง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการความร่วมมือรถไฟไทย – จีน ซึ่งมีความคืบหน้าที่สำคัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องความสัมพันธ์อาเซียน – จีน ประเด็นสำคัญและความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ARF) กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมหาอำนาจในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ
          ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในค่ำวันเดียวกัน 
          อนึ่ง การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับเป็นการเยือนครั้งที่ ๒ นับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับตำแหน่ง และเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ปี โดยได้เคยเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ภายหลัง เข้ารับตำแหน่งใหม่ การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – จีน ในภาพรวม ในฐานะที่ไทยและจีนมีความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดรอบด้าน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ไทย – จีนในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมาก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยไทยและจีนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน ฉบับที่ ๓ ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะกำหนดทิศทางในการดำเนินความสัมพันธ์อย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะจะสอดรับต่อกับช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรอบความร่วมมือสำคัญ ๓ กรอบ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (ACMECS) ในวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) กรอบอาเซียน (ASEAN) ในวาระปี   ค.ศ. ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (APEC) ในวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕)