ข่าวเด่น : กิจกรรม Grand Celebration ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : กิจกรรม Grand Celebration ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Grand Celebration ในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ ณ กรุงมะนิลา นอกจากจะเป็นงานฉลองโอกาสสำคัญของอาเซียน งานดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ ซึ่งในโอกาสนี้ นาย Rodrigo Roa Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมงานข้างต้น พร้อมผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการอาเซียน  
          ในโอกาสนี้ นาย Rodrigo Roa Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และนาย Alan Peter S. Cayetano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ทายาทหรือผู้แทนผู้ก่อตั้งอาเซียน อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Tribute to the Founding Fathers of ASEAN เพื่อระลึกถึงวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนทั้งห้าท่าน ประกอบด้วย พ.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย นาย Adam Malik อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย นาย Tun Abdul Razak อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาย Narciso Ramos อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์  และนาย S. Rajaratnam อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในส่วนของผู้แทนไทยมีนายอัมรินทร์ คอมันตร์ หลานของ พ.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่ที่ระลึกดังกล่าว
          นอกจากนี้  ได้มีพิธีมอบรางวัล ASEAN Biodiversity Heroes โดยมี ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ เป็นผู้แทนไทยที่ได้รับรางวัล รางวัล ASEAN Rice Science and Technology Ambassadors Awards โดยมีนายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง และ ดร. จิรพงษ์ ใจรินทร์ จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นผู้แทนไทยที่ได้รับรางวัล และรางวัล  ASEAN Youth Social Entrepreneurship โดยมีนายประวิทย์ เครือทรัพย์ เป็นผู้แทนไทยที่ได้รับรางวัล
          ประเทศไทยถือเป็นที่ให้กำเนิดอาเซียน โดย พ.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์  รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้เป็นผู้คิดริเริ่มให้มีการจัดตั้งอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ และจากวันนั้นถึงวันนี้อาเซียนได้ขยายจากสมาคมที่เริ่มจาก ๕ ประเทศ เป็นประชาคมที่มีสมาชิก ๑๐ ประเทศ ซึ่งจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง พ.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ถึงแก่อนิจกรรมในปี ๒๕๕๙ สิริอายุรวม ๑๐๑ ปี หนึ่งปีภายหลังจากที่อาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์