ข่าวเด่น : การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่ากระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ และเพื่อเป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์  (Civil Service Exchange Program – CSEP) ครั้งที่ ๑๓  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่ากระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ และเพื่อเป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program – CSEP) ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นประธานร่วมกับ ดร.วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ กล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program – CSEP) ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Regent สิงคโปร์

ในการเยือนสิงคโปร์ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ในประเด็นทวิภาคี ได้แก่ ความร่วมมือด้านการบินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีบริการทางการบินระหว่างไทยกับสิงคโปร์จำนวน ๔๗ เที่ยวต่อสัปดาห์ และความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยฝ่ายสิงคโปร์แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ Smart Nation ของสิงคโปร์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์กำกับดูแล และความร่วมมือในกรอบอาเซียนรวมถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ได้ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งเน้นความสำคัญของบทบาทของหน่วยราชการในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่แห่งการปฏิวัติทางดิจิทัล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ โดยได้ย้ำคำเชิญของนายกรัฐมนตรีสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยา เพื่อเข้าร่วมการประชุม Leaders’ Retreat ในช่วงวันที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก และได้รับทราบทัศนะของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เกี่ยวกับนโยบาย Smart Nation เพื่อพัฒนาสิงคโปร์สู่โลกยุคใหม่แห่งการปฏิวัติทางดิจิทัล และการเตรียมพร้อมของสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๑

การประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๓ มีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายชี วี เคียง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมการประชุมฯ และมีผู้แทนระดับอาวุโสจากหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ใน ๑๓ สาขาความร่วมมือเข้าร่วม หัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “An Enduring Partnership for a New Age” ซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสิงคโปร์ต่อความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยราชการของทั้งสองประเทศในการปรับตัวและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่แห่งการปฏิวัติทางดิจิทัล

ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามผลการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ และรับทราบความร่วมมือที่แต่ละสาขาความร่วมมือจะดำเนินการร่วมกันในการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๓ เช่น ด้านข้าราชการพลเรือน โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Development Program (LDP) ระดับข้าราชการอาวุโส  ด้านการศึกษา โดยสานต่อความร่วมมือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ และการดำเนินความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้นำการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมความร่วมมือการจัดการมลพิษและการบริหารจัดการน้ำ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และเทคโนโลยีระบุอัตลักษณ์บุคคล 

อนึ่ง การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (Singapore – Thailand Enhanced Partnership – STEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ใน ๑๓ สาขาความร่วมมือ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุติธรรมและศาล สื่อมวลชน ศิลปะและวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคมและเยาวชน ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๔ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการครบรอบ ๒๐ ปีของการจัดตั้ง CSEP