ข่าวเด่น : การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ รองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ รองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนาย Masamichi Kono รองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีที่นาย Kono ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ (รับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการขยายความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD ไม่ว่าจะเป็นในกรอบ Southeast Asia Regional Programme (SEARP) ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งล่าสุดที่กรุงเทพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการจัดทำโครงการ Country Programme (CP) สำหรับประเทศไทย โดยไทยจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีโครงการดังกล่าวของตัวเองร่วมกับ OECD โดยรัฐบาลตั้งใจที่จะใช้โครงการ CP เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ