ข่าวเด่น : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Alfano และคณะ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นสำคัญต่างๆ โดยในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศยังคงสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้นได้ โดยฝ่ายอิตาลีประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยในฐานะ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ในสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพและแสดงความสนใจต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยชื่นชมว่าโครงการดังกล่าวว่า เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่มีความสำคัญต่อบทบาทของไทยในภูมิภาค ทั้งยังแสดงความประสงค์ที่จะศึกษาโอกาสการลงทุนใน EEC ด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยอมรับบทบาทที่แข็งขันของสภาธุรกิจไทย – สาธารณรัฐอิตาลี โดยเห็นว่า สภาธุรกิจฯ จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งไทยและอิตาลี โดยนาย Alfano ยังได้พบกับผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกของสภาธุรกิจไทย - อิตาลี (Thai - Italian Business Forum) อีกด้วย
 
ในโอกาสการฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – อิตาลี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่มีอยู่ในด้านแฟชั่นและการออกแบบ อัญมณี และเฟอร์นิเจอร์ และโดยที่อิตาลีสนใจการลงทุนในพื้นที่ EEC ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ อาทิ วิศวกรรม ก่อสร้าง น้ำมันและก๊าซ การผลิต เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องที่จะรื้อฟื้นกลไกคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission – JC) (ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) ซึ่งได้หยุดชะงักมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ
 
ด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐอิตาลีในปีนี้ โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยมีแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมรวม ๖๙ กิจกรรม และจะเปิดสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงสำนักงานตัวแทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐอิตาลีในประเทศไทยภายในปี ๒๕๖๑ ด้วย
 
ฝ่ายอิตาลีได้เน้นย้ำถึงความสนใจของอิตาลีที่มีมากขึ้นต่ออาเซียนและมีแผนที่จะจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอาเซียน – สาธารณรัฐอิตาลี (High Level Dialogue on ASEAN – Italy Economic Relations – HLD) ที่ประเทศไทยในปี ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับปีที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน นอกจากนี้ ฝ่ายอิตาลีได้แสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนไทยในเรื่องต่าง ๆ ในกรอบของสหภาพยุโรป ได้แก่ การพัฒนาทางการเมืองของไทย ความตกลงการค้าเสรี (FTA) การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated – IUU) เป็นต้น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
 
อนึ่ง นาย Angelino Alfano นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปคนแรกที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายหลังสหภาพยุโรปมีข้อมติปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทย การเยือนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความประสงค์ของสาธารณรัฐอิตาลีในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมือง และกระชับความร่วมมือทวิภาคีกับไทย รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน