ข่าวเด่น : นาย Yukiya Amano ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นาย Yukiya Amano ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย Yukiya Amano ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในฐานะแขกของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นาย Yukiya Amano ได้ขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนในการสมัครเป็นผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เป็นสมัยที่ ๓ ซึ่งตนได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และกล่าวชื่นชมไทยในฐานะประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง และมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการและขีดความสามารถของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดย IAEA ยินดีที่มีความร่วมมือที่ดีกับไทย โดยเฉพาะด้านการทำหมันยุงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ อาทิ โรคซิก้า นอกจากนี้ นาย Amano ยังได้ชื่นชมการที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของไทยมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถดำเนินการภาคยานุวัติหรือให้สัตยาบันอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและ/หรือการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ต่าง ๆ อาทิ พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol – AP) แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Comprehensive Safeguards Agreement – CSA) ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons – NPT) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับ IAEA และความประสงค์ของไทยที่จะเป็นศูนย์ประสานงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA Collaborating Center) ด้านอุทกวิทยาไอโซโทป (Isotope Hydrology) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อนึ่ง ไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และสามารถส่งเสริมผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ IAEA เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยังได้แจ้งความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) และสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี