ข่าวเด่น : การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๔

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีในระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๔ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวชามฉัด อัคตาร์ (Ms. Shamshad Akhtar) เลขาธิการบริหารเอสแคป และผู้บริหารระดับสูงของเอสแคป ให้การต้อนรับ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อหลักคือ “ความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐” โดยได้แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่อปัญหาความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายประชารัฐ และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในขณะเดียวกัน ได้ย้ำถึงสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายหลังการกล่าวเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายคะซุยุคิ นะคะเนะ (Mr. Kazuyuki Nakane) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และนายราล์ฟ เรเจนวานู (Mr. Ralph Regenvanu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าภายนอกวานูอาตู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศทั้งสองทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยต่อที่ประชุม โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมดังที่รัฐบาลได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในนโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญ อีกทั้งได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองในนามรัฐบาลไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเอสแคป สมัยที่ ๗๔ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี เลขาธิการบริหารเอสแคป ผู้บริหารระดับสูงของเอสแคป และผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
เอสแคปจัดการประชุมประจำปีประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แบ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม และระดับรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม โดยได้เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิก ๕๓ ประเทศ และสมาชิกสมทบ ๙ ดินแดน/เขตปกครอง เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญด้านการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และอนุมัติแผนงานของสำนักเลขาธิการเอสแคป การประชุมครั้งนี้ผู้แทนระดับประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมด้วยหลายประเทศนอกจากผู้แทนระดับรัฐมนตรี อาทิ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคิริบาส รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นอกจากนี้ นายมีโรสลัฟ ไลชัก (Mr. Miroslav Lajčák) ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยที่ ๗๒ ได้เดินทางมาเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้วย