ข่าวเด่น : การเยือนไทยของนายวินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนไทยของนายวินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนิวซีแลนด์

นายวินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนิวซีแลนด์ได้เดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยถือเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนิวซีแลนด์ในรอบ ๖ ปีที่ผ่านมา
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายปีเตอร์สได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการเพิ่มพูนมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้ประโยชน์จากความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership Agreement : TNZCEP) ซึ่งไทยและนิวซีแลนด์ได้ลงนามร่วมกันในปี ๒๕๔๘
 
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองของไทย ซึ่งเป็นไปตามโรดแมป และคาดว่าจะจัดการเลือกตั้งภายในต้นปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ รฐั มนตรวี ่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย และนำเสนอเกี่ยวกับโอกาสทางการลงทุนของต่างชาติในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งฝ่ายไทยได้แจ้งประเด็นที่ให้ความสำคัญในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการกระชับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งรวมถึงนิวซีแลนด์ โดยฝ่ายนิวซีแลนด์แจ้งความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ในระหว่างการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ในทะเลจีนใต้ และในรัฐยะไข่
 
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนิวซีแลนด์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล และหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การศึกษาและการท่องเที่ยว และนายกรัฐมนตรีได้เชิญให้นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทยในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ นายปีเตอร์สและคณะยังได้เข้าพบหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในไทยและภูมิภาค รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย อีกทั้งทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการผลักดันให้การเจรจาในกรอบ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) แล้วเสร็จโดยเร็ว และความสนใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) โดยฝ่ายนิวซีแลนด์ยินดีให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว