ข่าวเด่น : สรุปผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : สรุปผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก

นายอันเดรย์ บาบิช นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒ โดยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็ก ทั้งนี้ คณะของนายกรัฐมนตรีเช็กประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากสาธารณเช็กจำนวน ๕๒ คน จาก ๔๐ บริษัท 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็กอย่างกว้างขวาง โดยเห็นพ้องที่จะร่วมกันขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน อาทิ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในด้านการค้าและการลงทุน ฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายเช็กซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา และอาหารไทย และเชิญชวนให้ภาคเอกชนเช็กมาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การบิน อากาศยานและอวกาศ ยานยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนาโนเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนเช็กสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้การลงทุนของฝ่ายเช็กดำเนินการควบคู่กับการสร้างและพัฒนาทักษะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทย

ในด้านการศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและเช็ก ในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวภายใต้คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - เช็ก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว และในด้านความร่วมมือไตรภาคี ฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายเช็กพิจารณามีความร่วมมือด้านการพัฒนากับไทยในประเทศที่สาม โดยเฉพาะในบริบท SEP for SDGs Partnership ซึ่งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กได้พบกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้วย

คณะผู้แทนภาคเอกชนเช็กได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และโครงการ EEC จากรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กและคณะผู้แทนยังได้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจไทย - เช็ก เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเช็ก เพื่อสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนเช็ก โดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนเช็กในการทำธุรกิจกับไทย ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม ให้กับไทยด้วย