ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความพอใจกับพลวัตความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา ผ่านการเยือนระดับสูงและการประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอย่างสม่ำเสมอ และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การส่งเสริมมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓ การขยายจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าระหว่างเอกชนสองฝ่าย และการผลักดันความตกลงต่าง ๆ ที่คั่งค้าง ให้สามารถลงนามได้โดยเร็ว โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการยุติธรรม เป็นต้น พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยยังได้เชิญชวนให้รัสเซียเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการบินซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนขอให้รัสเซียช่วยเร่งรัดกระบวนการเริ่มต้น เจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union –EAEU) รวมทั้งเชิญชวนให้รัสเซียเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและรัสเซีย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันด้วย

ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือข้อราชการกับนายเดนิส แมนทูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย โดยฝ่ายรัสเซียได้แสดงความสนใจเข้าร่วมในโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของไทย และการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขณะที่ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Business Forum ให้กับคณะภาคเอกชนรัสเซียกว่า ๗๐ บริษัท ที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนไทยในปี ๒๕๖๒

อนึ่ง ในระหว่างการเยือนในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้นำคณะผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และผู้ส่งออกในสาขาเครื่องสำอาง และสมุนไพร ไปพบหารือกับบริษัทของรัสเซียที่สนใจจะลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจร่วมกับผู้นำเข้ารัสเซียด้วย