ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลสัญจรลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลสัญจรลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลจะจัดกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของการจัดกรมการกงสุลสัญจรครั้งนี้ คือ การขับเคลื่อนภารกิจกงสุลเชิงรุกในระดับท้องถิ่นโดยร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ความรู้ บริการ และข่าวสารด้านกงสุลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งในด้านการทำงาน การท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจ การศึกษาเล่าเรียน

กิจกรรมกรมการกงสุลสัญจร ครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ คือ

๑. การหารือร่วมกับกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด ทั้งในประเด็นความร่วมมือ
เชิงนโยบายและการปฏิบัติที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ (Ease of Doing Business) อาทิ การพัฒนาระบบงานนิติกรณ์เอกสารเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ลดขั้นตอน และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การตรวจลงตราแก่คนต่างชาติเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น โดยมีกำหนดการสำคัญ คือ การพบหารือประธานหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และการพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. การให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมารับบริการไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ราย

๓. การให้ข้อมูลความรู้ด้านการกงสุลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ในเรื่องการเตรียมตัวสำหรับคนไทยที่ประสงค์ไปทำงาน ศึกษาต่อ และเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลงานบริการด้านกงสุลอื่น ๆ โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ข้อควรรู้ในการเตรียมตัวไปศึกษาและทำงานในต่างประเทศ” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม ๓ ห้อง ๓๒๐๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์