ข่าวสารนิเทศ : รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเยือนประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเยือนประเทศไทย

นายโอวหยัง เว่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกวางตุ้งเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางตุ้ง 

ในระหว่างการเยือน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายโอวหยัง เว่ยหมินได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางตุ้งในด้านต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยที่จะเพิ่มมูลค่าการค้า และการลงทุนไทย - กวางตุ้งเป็น ๒ เท่าในเวลา ๒ ปี เพื่อสนับสนุนให้การค้าไทย - จีนบรรลุเป้าหมาย ๑๔๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๔ โดยคณะทำงานไทย - กวางตุ้ง ครั้งที่ ๖ ที่จะจัดขึ้นปีนี้จะผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างมีทิศทางและมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายกวางตุ้งยินดีจะสนับสนุนข้อเสนอของไทยให้กระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area - GBA) รวมถึงการจัดตั้งกลไกการหารือระดับสูงระหว่างไทยกับเขต GBA โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) และ GBA ต่างเป็นโครงการระดับชาติที่สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ โดยไทยสามารถใช้ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยง GBA กับอาเซียน ในขณะที่ GBA เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ สอดรับกับข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative - BRI) และความพยายามในการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน

ทั้งนี้ กวางตุ้งเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด เป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยที่สำคัญ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและผลไม้ โดยการค้าไทย - กวางตุ้งมีมูลค่าคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของมูลค่าการค้าไทย - จีนทั้งหมด นักท่องเที่ยวกวางตุ้งเป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้นของนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนประเทศไทย ไทยกับกวางตุ้งมีคณะทำงานร่วมกันเป็นกลไกสำคัญเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ กวางตุ้งยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของ GBA ซึ่งรัฐบาลจีนอยู่ระหว่างการมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นเขตอ่าวเศรษฐกิจชั้นนำของโลกและมีศักยภาพสูงที่จะร่วมมือกับไทย ซึ่งความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทย - กวางตุ้งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีนในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในระยะยาว

ในระหว่างการเยือน นายโอวหยัง เว่ยหมินและคณะยังได้พบหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการกระชับความร่วมมือระหว่างกันต่อไปด้วย