ข่าวสารนิเทศ : ผลการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผลการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดช่วงเวลาการจัดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนสรุปผลการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้
 
๑. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง จำนวน ๙๔ แห่ง ใน ๖๗ ประเทศได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๑๙,๒๓๒ ราย และมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๐๑,๐๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๑ ซึ่งมีอัตราส่วนการออกมาใช้สิทธิฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 
๒. ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ครบหมดแล้ว และได้ดำเนินการตามขั้นตอน ส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อไปรวมนับคะแนนต่อไป 
 
๓. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
(๑). สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ๑๐,๒๕๖ คน และมีผู้ใช้สิทธิ ๘,๙๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๒
(๒). สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ๗,๙๒๖ คน และมีผู้ใช้สิทธิ ๗,๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑
(๓). สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ๖,๐๔๘ และมีผู้ใช้สิทธิ ๕,๔๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๖
(๔). สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ๕,๙๒๗ และมีผู้ใช้สิทธิ ๕,๐๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๗
(๕). สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ๕,๖๖๘ และมีผู้ใช้สิทธิ ๕,๐๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๗
 
๔. ในภาพรวม การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตัวและให้ความสนใจมาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมและประมวลปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป