ข่าวสารนิเทศ : การจัดกิจกรรมทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังของไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การจัดกิจกรรมทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังของไทย

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยในกรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Mine Ban Convention) ได้จัดกิจกรรมเพื่อทำลายทุ่นระเบิดฯ คงคลังของไทย จำนวน ๓,๑๓๓ ทุ่น ณ เนินตรวจการณ์ ๑๕๒ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีพลเอกชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว และมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศเข้าร่วม เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น

ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และการทำลายทุ่นระเบิดฯ คงคลัง ถือเป็นหนึ่งในพันธกรณีหลักภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ไทยในฐานะรัฐภาคีจะต้องดำเนินการ ควบคู่ไปกับพันธกรณีอื่น ๆ ได้แก่ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดฯ และการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนถึงภัยอันตรายจากทุ่นระเบิดฯ โดยที่ผ่านมา ไทยได้ทำลายทุ่นระเบิดฯ คงคลังภายหลังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ไปเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ จำนวน ๓๓๕,๘๔๓ ทุ่น และการทำลายทุ่นระเบิดฯ คงคลังในครั้งนี้ ถือเป็นการทำลายทุ่นระเบิดฯ คงคลังที่เหลือทั้งหมดของไทย

ในส่วนของการดำเนินการตามพันธกรณีด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ นั้น ปัจจุบัน ไทยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ ๘๖ โดยคงเหลือพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้อีก ๓๖๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งไทยวางแผนว่าจะเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ทั้งหมดในไทยให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖