ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ Thailand International Cooperation Agency (TICA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเวทีหารืออย่างไม่เป็นทางการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือใต้ – ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา) ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการร่วมกันที่จะทำให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของอาเซียนอย่างสูงสุด

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนระดับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบการดำเนิน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือใต้ – ใต้ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค อาทิ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ – ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) และสำนักเลขาธิการอาเซียน

การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือใต้ – ใต้ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ไทยและอาเซียนมีความมั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเสริมศักยภาพให้อาเซียนในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ โดยการประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมระหว่างหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นครั้งแรกของอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) และในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากท่าที ข้อริเริ่มและผลงานของไทยในระหว่างการเป็นประธานอาเซียนที่ส่งเสริมให้ความยั่งยืนอยู่ในทุกกิจกรรมของอาเซียนในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคจะได้รับทราบแนวคิด หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และความสำเร็จด้านการพัฒนาที่ไทยได้รับจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน