ข่าวสารนิเทศ : ปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “กระบวนการสันติภาพอาเจะฮ์ (ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๕) : กุญแจสำคัญสู่ทางออกที่ยั่งยืน” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “กระบวนการสันติภาพอาเจะฮ์ (ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๕) : กุญแจสำคัญสู่ทางออกที่ยั่งยืน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจะเสด็จพระราชดำเนินองค์ประธานงานปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ดร. ฮัสซัน วิรายูดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าคณะเจรจาระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะฮ์เสรี ขั้นที่ ๑ (๒๕๔๒ – ๒๕๔๓) แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “กระบวนการสันติภาพอาเจะฮ์ (ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๕) : กุญแจสำคัญสู่ทางออกที่ยั่งยืน” 
 
สภากาชาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และได้จัดต่อเนื่องกันมาทุก ๆ ๒ ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อสาธารณชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ ได้เชิญ ดร. ฮัสซันฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการทูตด้านมนุษยธรรม และการสร้างสันติภาพ โดยเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร ซึ่งนำไปสู่การลงนามข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายมะนิลา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๙ และต่อมาได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีอับดุลรามัน วาฮิต ให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะฮ์เสรี ขั้นที่ ๑
 
ผู้เข้าร่วมงานปาฐกถาฯ ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทย คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โรงเรียนทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ