ข่าวสารนิเทศ : การส่งมอบห้องประลองและห้องสมุดภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การส่งมอบห้องประลองและห้องสมุดภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งมอบห้องประลองทางวิศวกรรม จำนวน ๓ ห้อง ได้แก่ Electronic Engineering Laboratory, Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory and Electrical Machine & Control Drive Laboratory และห้องสมุด ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย โดยมี นาย U Ho Pin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมและกิจการท้องถิ่น (Ministry of Social Affairs and Municipal Affairs) ของภาคตะนาวศรี (Tanintharyi Region) นาง Daw Nwe Ni รองอธิบดีกรมอุดมศึกษา (Department of Higher Education) กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา และ Dr. Aung Naing Myint, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย ร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลเมียนมาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวายไปสู่มาตรฐานอาเซียน และการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ และเทคโนโลยีในอนาคต โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานโครงการประกอบด้วย การพัฒนาครูผู้สอนด้านการสอนวิชาวิศวกรรมกว่า ๒๕๐ คน การปรับปรุงห้องประลองทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงห้องสมุด รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน รองรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกว่า ๘๐๐ คน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายสามารถพัฒนาแรงงานฝีมือรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โครงการยังได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนไทยและเมียนมาโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกับภาคตะนาวศรีของเมียนมา