ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของคณะสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council - USABC) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของคณะสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council - USABC)

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน (U.S.– ASEAN Business Council – USABC) จำนวน 110 คน จาก ๔๗ บริษัท ซึ่งได้เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวย้ำความสำคัญของการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับสองฝ่ายและภูมิภาค

ทั้งนี้ คณะนักธุรกิจจากบริษัทของสหรัฐฯ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์และจุดเน้นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และยังได้พบหารือรัฐมนตรีและผู้บริหารส่วนราชการจำนวน ๑๐ หน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และหนทางที่ภาคเอกชนสหรัฐฯ จะสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาโอกาสในการประกอบธุรกิจและการลงทุนด้วย  

สภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่ประกอบธุรกิจและลงทุนโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ทั้งในไทยและภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำคณะนักธุรกิจชั้นนำเดินทางเยือนไทยเพื่อพบหารือกับรัฐบาลไทยเป็นประจำทุกปี โดยคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน ที่เดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ นับเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้จัดเยือนประเทศในภูมิภาคในรอบ ๓๕ ปี

ที่ผ่านมา ภาคเอกชนสหรัฐฯ ได้ขยายการค้าการลงทุนในไทยและถ่ายทอดทักษะความชำนาญ รวมทั้งเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ สหรัฐฯ ลงทุนในไทยรวมมูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาท สถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๑ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก USABC ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์การลงทุนเป็นมูลค่ารวมสูงเป็นอันดับ ๑ ในบรรดานักลงทุนจากต่างชาติ คิดเป็นมูลค่ารวม ๓๓๓,๙๕๕ ล้านบาท โดยยังมีบริษัทสหรัฐฯ อีกหลายแห่งที่มีแผนงานจะขยายการลงทุนต่อยอดจากเดิม เพิ่มการลงทุนใหม่ หรือย้ายสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคมาที่ไทย และหลายบริษัทได้จัดซื้อสินค้าภายในไทยเป็นมูลค่ารวมกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งส่งผลให้เกิดการจ้างงานคนไทยในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย

นอกจากนี้ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ยังมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการของไทยในหลากหลายสาขา โดยถ่ายทอดจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และอาชีวศึกษา เศรษฐกิจดิจิทัล สาธารณสุข การเกษตร บริการทางการเงิน การกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมกับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรียมทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน