ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดงาน The Colours of Africa 2019 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดงาน The Colours of Africa 2019

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย ๗ ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ เคนยา ลิเบีย โมร็อกโก ไนจีเรีย ซูดาน และแอฟริกาใต้ สายการบินอียิปต์แอร์ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ สายการบินเคนยาแอร์เวย์ และสายการบินเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะจัดงาน “The Colours of Africa 2019” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณ Eden ๑ และ ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้กับสาธารณชนไทย แสวงหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในแอฟริกา ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวแอฟริกา กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย
 
๑. พิธีเปิดในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณ Eden ๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นประธานร่วมกับเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย และมีผู้แทนคณะทูต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยในพิธีเปิดจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดแอฟริกาโดยนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศในภูมิภาค แอฟริกาประจำประเทศไทย และการตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาเพื่อชิงรางวัล โดยมีรางวัลใหญ่ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – ประเทศในแอฟริกา – กรุงเทพฯ) และโรงแรมที่พักในแซมเบียและโมซัมบิกของกลุ่มโรงแรมไมเนอร์ เป็นต้น
 
๒. กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน (Student Quiz Competition) ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จาก ๒๙ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
 
๓. นิทรรศการโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับมิตรประเทศในแอฟริกา และนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – แอฟริกา 
 
๔. นิทรรศการงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศในแอฟริกา อาทิ นายกอนซาโล มาบุนดา และนายดิโน เจตตา
 
๕. การจัดพื้นที่ออกบูธสำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย สายการบินอียิปต์แอร์ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ สายการบินเคนยาแอร์เวย์ และสายการบินเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)  ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต (Tops Market) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า อาหาร การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวของแอฟริกา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาให้สาธารณชนทราบ โดยจะมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน 
 
๖. การแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีของแอฟริกา อาทิ การแสดงดนตรีพื้นเมืองของไนจีเรีย 
 
๗. กิจกรรมเสวนารับฟังประสบการณ์การเดินทางในแอฟริกาจากนางสาวมณฑล กสานติกุล หรือ มิ้นท์ “I Roam Alone” และการท่องแอฟริกาผ่านเลนส์ โดยนายนัท สุมนเตมีย์ ช่างภาพใต้น้ำชั้นนำของไทย
 
๘. กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อาทิ การเพ้นท์หน้ากากแบบแอฟริกา การเพ้นท์หม้อลวดลายแอฟริกา การเพ้นท์ลวดลายบนมือ การร้อยลูกปัดแบบแอฟริกา การลงสีโปสการ์ดลวดลายโมร็อกโก การสาธิตการประกอบอาหาร และการสาธิตการโพกศีรษะแบบสตรีชาวแอฟริกัน
 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖๕ โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ africadiv@mfa.go.th หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา https://www.sameaf.mfa.go.th facebook ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา facebook ของ กระทรวงการต่างประเทศ และ facebook การจัดงาน The Colours of Africa 2019 โดยเข้าไปที่ https://www.facebook.com/TheColoursofAfrica2019