ข่าวสารนิเทศ : ผลการประกวดเรียงความ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผลการประกวดเรียงความ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม”

      ตามที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดประกวดเรียงความ “เยาวชนไทยมุสลิมร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานไปประกอบการจัดทำสมุดบันทึกที่จะนำเสนอความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย นั้น
      คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกกลาง และแอฟริกา และสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ได้พิจารณาเรียงความเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลดังนี้
 
๑. ระดับอุมศึกษา
 
รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท
                นางสาวนิศามณี ศรีสุข
                สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
                นายอติรุจ ดือเระ
                คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
                นายศุปริณ มานะเมธาวี
                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
               ๑. นายวศิน ศักดิ์ประทีปกร
                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               ๒. นายวะยุห์ คงอ่อน
                    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
               ๓. นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
               ๔. นางสาวพิชญานิน แทนสา
                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
               ๕. นายเสถียรพงษ์ สมประสงค์
                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
๒. ระดับมัธยมศึกษา
 
รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท
                นายแวมูฮัมหมัด มะเซ็ง
                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
 
รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
                นายนภัส ใจแน่น
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
                เด็กหญิงกฤษณา หรนจันทร์
                จังหวัดพัทลุง
 
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
                ๑. นายดนุพล รักนิยม
                     โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร
                ๒. เด็กหญิงนวียา มะลิซ้อน
                    โรงเรียนอิสลามสวนสันติ กรุงเทพมหานคร
                ๓. เด็กหญิงณัฐชยา หมัดละ
                    โรงเรียนอิสลามสวนสันติ กรุงเทพมหานคร
                ๔. เด็กชายภาคภูมิ ศรไชย
                     โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
                ๕. นางสาวฟารีดา สุขวิทยา
                    โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 
      ผู้ที่ได้รางวัลทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะมอบในงานเปิดตัวสมุดบันทึกที่นำข้อความจากเรียงความไปใช้ประกอบการจัดทำ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งกำหนดการจัดงานให้ทราบต่อไป