ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Tokyo International Conference on African Development (TICAD) ครั้งที่ ๗ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Tokyo International Conference on African Development (TICAD) ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.-๑ กย ๒๕๖๒ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษาประจำรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุม Tokyo International Conference on African Development (TICAD) ครั้งที่ ๗ ที่เมืองโยโกฮามา ญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาเข้าร่วมกว่า ๔๐ ประเทศ 
 
การประชุมดังกล่าว เป็นเวทีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่แอฟริกา ร่วมกับกลุ่มประเทศแอฟริกาและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ การประชุมฯ ในครั้งนี้ เน้นการให้ความสำคัญต่อบทบาทของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อการพัฒนาแอฟริกา และหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) สาขา Blue Economy สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และสาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 
ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้แสดงท่าทีของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศแอฟริกา โดยเฉพาะการดำเนินโครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในแอฟริกา และการให้ทุนการศึกษาและจัดการอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรจากกลุ่มประเทศแอฟริกาในสาขาต่าง ๆ  ที่จำเป็นต่อการพัฒนาของแอฟริกา

อนึ่ง การประชุม TICAD จัดขึ้น ทุก ๓ ปี โดยญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาค แอฟริกาสลับกันเป็นเจ้าภาพ