ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Dialogue on the National Mechanisms for Reporting and Follow-up ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Dialogue on the National Mechanisms for Reporting and Follow-up

เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner on Human Rights – OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการประชุม Regional Dialogue on the National Mechanisms for Reporting and Follow-up ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกลไกการรายงานและติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ (National Mechanisms for Reporting and Follow-up – NMRF) ทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 
ในโอกาสนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุม และศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ กล่าวปาฐกถาเรื่องกลไกการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานและติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนระดับประเทศจาก ๑๒ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมด้วย
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทายและแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานด้านสิทธิมนุษยชน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งกลไก NMRF ของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประเทศได้รับจากกลไกสิทธิมนุษยชนภายใต้สหประชาชาติให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศเป็นภาคี กลไก Universal Periodic Review (UPR) และกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
 
การประชุมดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของไทยและ OHCHR และเป็นผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นประธาน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการชูบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคและระหว่างประเทศ