ข่าวสารนิเทศ : ภาคประชาสังคมและภาครัฐผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ภาคประชาสังคมและภาครัฐผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมนำเสนอประเด็น และให้ภาครัฐได้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เพื่อเรียนรู้ หารือ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคประชาสังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ
 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา) เป้าหมายที่ ๕ (ความเสมอภาคระหว่างเพศ) และเป้าหมายที่ ๑๓ (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงลึกในประเด็นบทบาทผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม กรณีโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ค.ศ. ๒๐๑๙ ของคณะผู้แทนไทย รวมทั้ง การเตรียมการของคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ประสานงานหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๗ และประธานคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary National Review – VNR) มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกลไกการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑