ข่าวสารนิเทศ : ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายเรอโนด์ เมแยร์ (Mr. Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยยืนยันความพร้อมของรัฐบาลไทยที่จะร่วมมือกับ UNDP ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report) ฉบับ ค.ศ. ๒๐๑๙ ซึ่งจะช่วยเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่รับรู้ในสายตานานาประเทศ นอกจากนี้ ได้ย้ำความสำคัญของการประชุมระดับสูงในกรอบสหประชาชาติรายการต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก อาทิ การประชุม SDG Summit และการประชุม Climate Action Summit ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม

UNDP ตั้งสำนักงานในประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๐๙  ที่ผ่านมา มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ การลดความยากจน การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการส่งเสริมนวัตกรรมบริการภาครัฐ โดยปัจจุบัน มีแผนงานความร่วมมือ (Country Programme Document – CPD) ฉบับปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางในการทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย