ข่าวสารนิเทศ : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมธุรกิจ Innovate Canada - ASEAN ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมธุรกิจ Innovate Canada - ASEAN

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมธุรกิจ Innovate Canada – ASEAN จัดโดยสภาธุรกิจแคนาดาอาเซียน (Canada – ASEAN Business Forum) ร่วมกับหอการค้าไทย – แคนาดา (Thai – Canadian Chamber of Commerce) ณ โรงแรม Bangkok Marriott The Surawongse
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวย้ำถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์และพลวัตทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ ๖ ของโลกมีประชากรกว่า ๖๕๐ ล้านคน โดยปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๖ ของแคนาดา และต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับแคนาดาให้มากขึ้นในทุกมิติ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่แคนาดามีความก้าวหน้าโดดเด่น ในขณะเดียวกัน ไทยก็ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับแคนาดาเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ทั้งนี้ การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันถือเป็นโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
 
ปัจจุบัน ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๒ ของแคนาดาในอาเซียน ในขณะที่แคนาดาเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๓๒ ของไทย ในปี ๒๕๖๑ ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน ๒.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการลงทุนระหว่างกัน ๘๒.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกมาก