ข่าวสารนิเทศ : คณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : คณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้นำผู้แทนคณะสื่อมวลชนอาวุโสแขนงต่าง ๆ จาก สปป.ลาว จำนวน ๕ คน ได้แก่ สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว สำนักข่าวสารประเทศลาว หนังสือพิมพ์ Vientiane Times สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และนิตยสาร Target เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมสารนิเทศและการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย การบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย- สปป. ลาว โดยเฉพาะการฉลอง ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๓ จากผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก และการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือไทย - สปป. ลาว ในกรอบอาเซียน จากผู้แทนกรมอาเซียน
 
อธิบดีกรมสารนิเทศได้เน้นถึงความสำคัญในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้แทนฝ่าย สปป. ลาว กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสื่อมวลชนไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งยวด ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ออนไลน์อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
 
ในวันเดียวกัน นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับคณะผู้แทน สปป. ลาว ที่ภัตตาคาร Ping’s Restaurant โรงแรมปทุมวันปรินเซส โดยมีผู้แทนสมาคมผู้สื่อข่าวไทย กรมสารนิเทศ และกรมเอเชียตะวันออกเข้าร่วมด้วย
 
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำสื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนสปป. ลาว - ไทย และสร้างเสริมทัศนคติที่ดี และถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มพูนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย