ข่าวสารนิเทศ : การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-สิงค์โปร์ ครั้งที่ ๙ (9th Technical Cooperation Meeting between Thailand International Cooperation Agency (TICA) and Technical Cooperation Directorate (TCD)) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-สิงค์โปร์ ครั้งที่ ๙ (9th Technical Cooperation Meeting between Thailand International Cooperation Agency (TICA) and Technical Cooperation Directorate (TCD))

      เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ Mr. William Tan, Director-General, Singapore Cooperation Programme เป็นประธานร่วมในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – สิงค์โปร์ ครั้งที่ ๙ (9th Technical Cooperation Meeting between Thailand International Cooperation Agency (TICA) and Technical Cooperation Directorate (TCD)) โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นางอรุณี ไฮม์ม เลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 
      การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานความร่วมมือที่ผ่านมาและกำหนดแผนงานความร่วมมือในปี ๒๕๖๓/๒๐๒๐ โดยยึดมั่นในหลักการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประเทศให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาในประเทศของตน เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

      โดยปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและสิงคโปร์จัดฝึกอบรมหลายหลักสูตรแก่ผู้รับทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า ๕๐ คน รวมถึงกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และติมอร์ - เลสเต ภายใต้หัวข้อ “Trade Facilitation” และ “Public Health”
 
      สำหรับแผนงานปี ๒๕๖๓/๒๐๒๐ ทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์ เลสเต ใน ๔ หลักสูตรใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) Infrastructure and Connectivity (๒) Resilience (health policy and community health services and transforming education) (๓) International law

      การดำเนินงานของกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สิงค์โปร์เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในหลายด้านระหว่างไทยกับสิงคโปร์ กระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนและบทบาทของไทยในกรอบอาเซียน Initiative for ASEAN Integration : IAI ในการช่วยลดช่องว่างการพัฒนา เสริมสร้างบทบาทไทยและสิงคโปร์ในการดำเนินงานความร่วมมือแบบหุ้นส่วน ตามเป้าหมายที่ ๑๗ ของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN เพื่อส่งเสริมให้ประเทศ CLMV และติมอร์ - เลสเต บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐ ในปี ๒๕๖๓