ข่าวสารนิเทศ : คณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเยือนติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2562 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : คณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเยือนติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 3 – 6 กันยายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Fact-Finding Mission – APSC FFM) เยือนกรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เพื่อประเมินความพร้อมของติมอร์ - เลสเตในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
 
คณะ APSC FFM เป็นคณะค้นหาข้อเท็จจริงคณะแรกจากจำนวนสามคณะของอาเซียนที่จะเดินทางเยือนติมอร์ฯ โดยอาเซียนจะจัดทำการประเมินอย่างสมบูรณ์ต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ ภายหลังคณะค้นหาข้อเท็จจริงทั้งสามคณะเดินทางเยือนติมอร์ฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีกำหนดเดินทางเยือนติมอร์ฯ ในปี 2563 
 
คณะ APSC FFM ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งติมอร์ฯ โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รองประธานรัฐสภา และเข้าร่วมประชุมกับผู้นำและบุคคลสำคัญทางการเมืองอื่น ๆ ของติมอร์ฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นโยบายต่างประเทศ การปฏิรูปกฎหมาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศของติมอร์ฯ ตลอดจนความรับผิดชอบภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเมื่อเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน โดยฝ่ายติมอร์ฯ ได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของการเป็นสมาชิกอาเซียน
 
นอกจากนี้ คณะ APSC FFM ยังได้พบผู้แทนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและธนาคารพัฒนาเอเชียที่ติมอร์ฯ โดยการเยือนติมอร์ฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับอาเชียนที่ได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์และพิจารณาสาขาความร่วมมือที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนติมอร์ฯ
 
ปัจจุบัน ติมอร์ฯ มีคณะผู้แทนทางการทูตประจำประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และพร้อมที่จะจัดตั้งคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา นอกจากนี้ ติมอร์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ตั้งแต่ปี 2548 และเข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) เมื่อปี 2550