ข่าวสารนิเทศ : งานเลี้ยงรับรองเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูต ภูมิภาคยุโรปประจำประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งานเลี้ยงรับรองเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูต ภูมิภาคยุโรปประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูตภูมิภาคยุโรปประจำประเทศไทย ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศยุโรปและเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน   
 
อธิบดีกรมยุโรปกล่าวต้อนรับ โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของกรมยุโรปที่จะปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับมิตรประเทศ โดยเป็นช่องทางติดต่อประสานงาน (entry point) ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศยุโรป กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย กรมยุโรปพร้อมที่จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตยุโรปทุกแห่ง 
 
ในโอกาสนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย” โดยระบุถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบห่วงโซ่อุปทาน การที่ไทยเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลไทยที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการที่ไทย“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” จากการที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน    
 
งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตยุโรปประจำประเทศไทย จำนวน ๒๕ ประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ตุรกี ฮังการี ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย สเปน โปแลนด์ ฯลฯ  ผู้บริหารจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-ฝรั่งเศส หอการค้าไทย-รัสเซีย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทธุรกิจเอกชน เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย ฯ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท ดับเบิ้ล เอ และบริษัท Gran-Monte Winery เป็นต้น