ข่าวสารนิเทศ : สหภาพยุโรปมีมติให้เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับไทยภายหลังการจัดการเลือกตั้ง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : สหภาพยุโรปมีมติให้เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับไทยภายหลังการจัดการเลือกตั้ง

รัฐบาลไทยยินดีต่อข้อมติของที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับไทย และเตรียมที่จะลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน และรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

รัฐบาลไทยพร้อมจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน การไว้เนื้อเชื่อใจและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือกันถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน และการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยเร็ว พร้อมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค