ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธี “Kick Off Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธี “Kick Off Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี “Kick off Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๔ (Thailand Friendly Design Expo 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศเข้าร่วมงานด้วย

ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล และได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนช่วยส่งเสริมอารยสถาปัตย์และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันและดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) และการใช้บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองสู่อนาคต ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยไทยได้ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์อาเซียนที่ดูแลคนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกประชานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้พิการ/ทุพพลภาพเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงการต่างประเทศได้โดยสะดวก

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ซึ่งไทยได้ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์อาเซียน ๗ ศูนย์ การจัดกิจกรรม “ต้นไม้ของอาเซียน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงานในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งชมการผลิตผลงานฝีมือโดยผู้พิการทางสายตาจากโครงการ “ปักจิตปักใจ” ที่สร้างโอกาส กำลังใจ และรายได้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นที่ดูแลคนทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอาเซียนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานด้านการต่างประเทศที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนแนวคิดอารยสถาปัตย์ให้แก่สาธารณชนทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม