ข่าวสารนิเทศ : นิทรรศการแสดงภาพ“ศิลปะยึกยือ...ศิลปะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นิทรรศการแสดงภาพ“ศิลปะยึกยือ...ศิลปะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงภาพ “ศิลปะยึกยือ...ศิลปะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โถงวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

การดำเนินศิลปะยึกยือเกิดขึ้นจากการริเริ่มของนายพลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศศรีลังกา และมัลดีฟส์ โดยเป็นการวาดลายเส้นด้วยปากกาลูกลื่นสีดำในกระดาษ A4 โดยมีส่วนประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ เส้นอิสระ เส้นประณีต และก้อนหิน เป็นการลากเส้นอย่างช้าๆ โดยไม่ยกปากกา ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วสามารถสร้างภาพศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม                          

ศิลปะยึกยือ นับเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวาดลายเส้นทำให้เกิดการพัฒนาสมาธิและสติ หลักการลากเส้นช้า ๆ แบบไม่ยกปากกาเป็นกุศโลบายที่ทำให้เกิดสมาธิจดจ่ออยู่กับปลายปากกา เมื่อเกิดสติและสมาธิ ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลก็ย่อมสูงขึ้นไปด้วย การจัด “นิทรรศการศิลปะยึกยือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SGDs) ตามนโยบายของสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ ๓ “การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” เป้าหมายที่ ๔ “การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงอายุเป้าหมายที่ ๑๔ “การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล” เป้าหมายที่ ๑๕ “การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก” เป้าหมายที่ ๑๖ “สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก” และเป้าหมายที่ ๑๗ “ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมทั้งสร้างความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการดังกล่าวเป็นการจัดแสดงภาพศิลปะยึกยือจำนวน ๕๗ ภาพ จากผู้ร่วมแสดงทั้งหมด ๓๔ คน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเอกอัครราชทูตพลเดชฯ ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ บุคคลทั่วไป และเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนั้นภาพที่แสดงแต่ละภาพจึงมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย

นิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) โดยในช่วงบ่ายวันที่ ๒๒ มกราคม และช่วงเช้าวันที่๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีการจัด workshop เรียนรู้การวาดภาพลายเส้นศิลปะยึกยือ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวิลาสินี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๖๔๓๕๑๗๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wilasineel@hotmail.com