ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่างๆ 

กำหนดการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (รวม ๕ วัน)

                        เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                        ณ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) หลังสนามช้าง อารีนา
                        อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว   บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒o ปีบริบูรณ์)

๑.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๒.  ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

๓.  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

๔.  บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน 

      ๔.๑ กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

      ๔.๒ กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

      ๔.๓ กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) และนำมาแสดง

๕.  ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง (หากมี) 

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  •   ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ๑,๐๐๐. - บาท

  •   ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)               ๔๐. - บาท

คำแนะนำ

๑. ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง โทร.๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๕๑ , ๓๒๔๕๒

๒. ผู้มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือ ๖ เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย