ข่าวสารนิเทศ : โปรตุเกสและอิตาลีประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โปรตุเกสและอิตาลีประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

          ด้วยในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางการโปรตุเกสและอิตาลีได้ประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส (ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
             ทางการโปรตุเกสประกาศว่า จะเพิ่มมาตรการด้านการตรวจคนเข้าเมืองตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ ของโปรตุเกส ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การนำมาตรการดังกล่าวบังคับใช้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการโปรตุเกสในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เช่น ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเมื่อปี ๒๕๔๗ และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือเมื่อปี ๒๕๕๓ เป็นต้น

          ๒. สาธารณรัฐอิตาลี (ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
             ทางการอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองตาออร์มินา (Taormina) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลอิตาลีได้ประกาศจะใช้มาตรา ๒๕ ของประมวลกฎหมายเข้ากลุ่มประเทศเช็งเกน เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมฯ  ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ ของอิตาลี เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และจุดผ่านแดนภาคพื้นดิน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

          ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่จะเดินทางไปยังโปรตุเกสและอิตาลี หรือเดินทางผ่านจุดผ่านแดนของประเทศทั้งสองในช่วงวันข้างต้น เตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางให้พร้อม เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เอกสารการสำรองที่พัก ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่ประสงค์จะติดต่อระหว่างการเดินทาง ฯลฯ และเผื่อเวลาการเดินทางให้มากยิ่งขึ้นด้วย