ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Indian Ocean Rim Association (IORA) Ministerial Blue Economy Conference) ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Indian Ocean Rim Association (IORA) Ministerial Blue Economy Conference) ครั้งที่ ๒

          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Indian Ocean Rim Association (IORA) Ministerial Blue Economy Conference) ครั้งที่ ๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ “Financing the Blue Economy” โดยมีรัฐมนตรีประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม และมีรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวเปิดการประชุม
          ที่ประชุมให้ความสำคัญกับประเด็นความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การท่องเที่ยวทางทะเล โครงข่ายท่าเรือและศุลกากร และการรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ผ่านการส่งเสริมกลไกด้านการเงินสำหรับโครงการต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การสร้างขีดความสามารถ การประสานนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
          ไทยได้นำเสนอและเน้นย้ำ ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงทางทะเลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยมีการประสานแผนความเชื่อมโยงของ IORA ให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอินโด - แปซิฟิก (๒) การระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจภาคทะเล โดยเสนอให้คณะทำงาน Blue Economy ที่จะจัดตั้งพิจารณาจัดทำร่าง Master Plan on Blue Economy เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการเศรษฐกิจภาคทะเลในภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแหล่งเงินทุน (๓) การสนับสนุน Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ในการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลในสาขาที่สำคัญ และ (๔) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายฝั่ง
          ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on the Blue Economy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ผ่านการพัฒนาสาขาที่สำคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ IORA และการจัดตั้งคณะทำงาน Blue Economy เพื่อกำหนดแผนงานและโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งข้อเสนอของไทยที่ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาจัดทำ Master Plan on Blue Economy เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของ IORA 
          กรอบความร่วมมือ IORA เป็นเวทีที่เน้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย (๒๑ ประเทศสมาชิก) ในสาขาต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งมีศักยภาพในฐานะที่เป็นตลาด แหล่งทรัพยากร เส้นทางเดินเรือที่สำคัญของไทย โดยไทยสามารถแสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาทิ การเดินเรือชายฝั่ง (coastal shipping) การท่องเที่ยวทางทะเล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) การส่งเสริมชุมชนชายฝั่ง และการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก