ข่าวสารนิเทศ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อกระทรวงการต่างประเทศเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อกระทรวงการต่างประเทศเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียนในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๘ ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น  (ASEAN - Japan Center) ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนชาวญี่ปุ่น ชาวไทย ตลอดจนชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่นได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพที่สะท้อนมุมมองต่อความหลากหลายในอาเซียนผ่านภาพถ่ายซึ่งบอกเล่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

            การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม และความสำเร็จของประชาคมที่สะท้อนเสียงของประชาชนและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโอกาสของประชาคมอาเซียนแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน

            ทั้งนี้ กิจกรรมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

            ๑) นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน และนิทรรศการรำลึกครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน เพื่อถ่ายทอดความเป็นมา พัฒนาการ และความสำเร็จของอาเซียนในช่วง ๕๐ ปี โดยจะจัดแสดงที่งานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Center) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐

            ๒) ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Challenges for ASEAN in the Changing Regional and Global Landscape” ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม Bellesalle Onarimon ซึ่งตั้งอยู่ติดกับศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว

             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จและศักยภาพของอาเซียนในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่จะช่วยเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนและญี่ปุ่น ขยายปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้เป็นที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นปีครบรอบ ๑๓๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วย