ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานเรื่อง “Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy”  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานเรื่อง “Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy”

                    กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการศึกษาดูงานเรื่อง “Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้แก่คณะผู้แทนจาก Gross National Happiness Commission (GNHC) และ The Royal Civil Service Commission (RCSC),  Centre for Bhutan Studies and GNH Research, Kuensel Corporation Limited และ Bhutan Broadcasting Service Corporation จากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน ๗ คน นำโดย Dasho Lhendup Wangchuk, Commissioner, The Royal Civil Service Commission (RCSC) พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน และแนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ณ จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพฯ
                    เนื้อหาและกิจกรรมการศึกษาดูงานประกอบด้วย การบรรยาย “แนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การบรรยายเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยกรมพัฒนาชุมชน การบรรยายและศึกษาดูงาน “สามพรานโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ. นครปฐม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ. นครปฐม รวมทั้งการศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดของกรมพัฒนาชุมชน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีจุดเด่น อาทิ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานไว้ใช้เอง มีศูนย์เรียนรู้และจำหน่าย พืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
                   การศึกษาดูงานเรื่อง “Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยและได้เห็นตัวอย่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม อาทิ การดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา การเกษตรที่เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยและแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน เป็นการประสานแนวคิดของทั้งสองชาติในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ ๑๗ ของ SDGs ร่วมกัน หรือ “SEP for SDGs Partnership”