ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๔

            กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “Thailand – Pacific  Island Countries: Putting Ideas to Action Towards Sustainable Development” โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

            กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนระดับสูงจาก ๑๔ ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยหมู่เกาะคุก ฟิจิ คิริบาส หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนิเซีย นาอูรู นีอูเอ ปาเลา ปาปัวนิวกินี ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู และวานูอาตู ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกส่วนใหญ่ได้เดินทางถึงไทย ก่อนหน้านี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) สมัยที่ ๗๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ FAO UNDP WHO และ PIF Secretariat เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วย

            การประชุม TPIF ครั้งที่ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนา รวมทั้งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ประเทศหมู่เกาะ นอกจากนี้ คณะผู้แทนจะได้ศึกษาดูงานที่สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ ซึ่งเป็นบริษัทสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครบวงจร รวมทั้งมีธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแผลงโซลาร์เพื่อการส่งออก รวมทั้งศึกษาดูงานที่โครงการฟาร์มทดสอบ และสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศของตน

            ฝ่ายไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนด้านการพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์ด้านการเมือง การค้า และการพัฒนา กับหมู่เกาะแปซิฟิกให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๑ TPIF เป็นเวทีสำหรับการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยและประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศและขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน