ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ  (Annual International Training Course - AITC) ในเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course - AITC) ในเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันลุ่มน้ำโขง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course – AITC) ให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง อเมริกา แปซิฟิกใต้ และยุโรป เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีของไทยในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศต่าง ๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดจัดการฝึกอบรมจำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

(๑) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน จาก ๒๐ ประเทศ เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility – CSR) การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๒) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมกับสถาบันลุ่มน้ำโขง จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “Gender Equality and Women Empowerment: Sharing Good Practices and Experiences of Thailand” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๘ คน จาก ๑๘ ประเทศ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของไทยและหลักปฏิบัติสากลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ ด้านความเสมอภาคทางเพศ 

(๓) ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “Diversified Farming Practices using Partipatory Approach for Food Security and Safety” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน จาก ๑๙ ประเทศ เพื่อส่งเสริมหลักการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ การขจัดความยากจน  

อนึ่ง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ ปีละประมาณ ๒๐ – ๓๐ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศในกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรละประมาณ ๒๐ – ๒๕ คน โดยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการ AITC จำนวน ๓๙๖ คน จาก ๙๓ ประเทศ