ข่าวสารนิเทศ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓ "Building Bridges for Global Sustainable Development: The Way Forward of Thailand - Japan Partnership for SDGs" ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓ "Building Bridges for Global Sustainable Development: The Way Forward of Thailand - Japan Partnership for SDGs"

          กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency – JICA) กำหนดจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓ “Building Bridges for Global Sustainable Development: The Way Forward of Thailand – Japan Partnership for SDGs” ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายชิโร ซะโดะชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะกล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น
          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
          ๑. พิธีลงนาม TICA – JICA Partnership Arrangement โดยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาย Yasushi Tanaka, Director General of Southeast Asia and Pacific Deapartment, JICA Headquarter
          ๒. การฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Four Decades of Japan – Thailand Partnership”
          ๓. การแสดงเปิดงาน “มวยไทยชิ (Muay Thaishi)”
          ๔. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand – Japan Partnership for SDGs” โดยนาย Yasushi Tanaka, Director General of Southeast Asia and Pacific Department, JICA Headquarter และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
          ๕. การเสวนาในหัวข้อ “Thailand – Japan: Human Resource Development for Achieving SDGs” ซึ่งเป็นการเสวนาระหว่างหน่วยงานของไทยที่ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ JICA เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ญี่ปุ่น และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ การดำเนินงานความร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร การศึกษา และการสาธารณสุข เป็นต้น
          อนึ่ง กิจกรรม TICA Connect เป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขยายขอบเขตและยกระดับงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล