ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์

  นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมเต็มคณะของการประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (High Level Meeting of the General Assembly on the Appraisal of the UN Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยเน้นย้ำการดำเนินนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์แบบองค์รวม ไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง(zero tolerance) ผ่านหลักการ 4+1 Ps หรือ 5Ps ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แก่ ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครอง ด้านการป้องกัน ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และไทยได้เพิ่มเสาหลักด้านนโยบาย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวย้ำว่า ไทยส่งเสริมให้รัฐสมาชิกเพิ่มความพยายาม ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้การค้ามนุษย์มีต้นทุนสูงและไม่มีผลตอบแทน (high risk, no reward) ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

*******
๒ ตุลาคม ๒๕๖๐