ข่าวสารนิเทศ : การสมัครเข้าร่วมการสัมมนา Asia – Europe Foundation (ASEF) Journalists’ Seminar ครั้งที่ ๑๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การสมัครเข้าร่วมการสัมมนา Asia – Europe Foundation (ASEF) Journalists’ Seminar ครั้งที่ ๑๑

ด้วยมูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) จะจัดการสัมมนา ASEF Journalists’ Seminar ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในหัวข้อ Shaping Perceptions and Minds Towards Achieving the SDGs ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
การสัมมนา ASEF Journalists’ Seminar ครั้งที่ ๑๑ เป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ (13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting – ASEM FMM13) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างผู้สื่อข่าวจากประเทศสมาชิก ASEM โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้สื่อข่าวในการกำหนดมุมมองของสังคมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ accreditation ให้สามารถรายงานข่าวการประชุม ASEM FMM13 ได้ด้วย
 
ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
๑. เป็นผู้สื่อข่าวหรือผู้แทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๔๐ ปี 
๓. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดและเขียนในขั้นดีมาก 
 
โดยฝ่ายผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Vasil Stefanov ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vasil.stefanov@ASEF.org และกรอกใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefjs11 ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐