ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่

              ตามที่สถานการณ์ในรัฐยะไข่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรม ประเทศไทยมีความห่วงกังวลเช่นเดียวกับประชาคมระหว่างประเทศและเห็นว่าความสำคัญลำดับแรกคือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ทั้งในตอนเหนือของรัฐยะไข่และเขตคอกซ์ บาซาร์ (Cox’s Bazar) ของบังกลาเทศ ซึ่งมีรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ได้รับผลกระทบอพยพจากรัฐยะไข่เข้าไปพำนักอยู่ในเขตคอกซ์ บาซาร์แล้วกว่า ๔ แสนคน
             ประเทศไทยได้ประกาศเจตจำนงมอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเพิ่มเติมแก่เมียนมาจำนวน ๕ ล้านบาท (ประมาณ ๑.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ Red Cross Movement ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross - ICRC) ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในรัฐยะไข่โดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนเงินจำนวน ๕ ล้านบาท ผ่าน ICRC เพื่อช่วยเหลือผู้หลบหนีภัยไปยังเขตคอกซ์ บาซาร์ ในบังกลาเทศด้วย 
ฝ่ายไทยพร้อมจะช่วยเหลือเมียนมาในทุกด้านเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยสนับสนุนให้เมียนมานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเรื่องยะไข่ซึ่งมีนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธานไปดำเนินการให้เกิดผลระยะเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ ฝ่ายไทยสนับสนุนถ้อยแถลงประธานอาเซียนเรื่องสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๒ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐยะไข่ ทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุนและโครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในรัฐยะไข่ อาทิ โครงการมอบอุปกรณ์การเกษตรที่จำเป็นและเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่นในรัฐยะไข่กับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ รัฐบาลไทยได้มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จำนวน ๒ แสนดอลลาร์สหรัฐแก่รัฐบาลเมียนมาเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในรัฐยะไข่จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
             ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาอยู่ระหว่างจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ไทย – เมียนมาระยะ ๓ ปี ในวงเงิน ๔.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครอบคลุมโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแก่เมียนมา ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐยะไข่ด้วย ปัจจุบัน ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการสร้างโรงสีข้าวและฟื้นฟูศูนย์เพาะพันธุ์กุ้งในรัฐยะไข่ นอกจากการให้ความช่วยเหลือในกรอบทวิภาคีแล้ว ไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นและเมียนมาในลักษณะไตรภาคี ด้านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อยกระดับชีวิตของชุมชนต่าง ๆ ในรัฐยะไข่อีกด้วย 
             ประเทศไทยพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เมียนมานำไปประยุกต์ใช้ซึ่งประเทศไทยเห็นว่า สามารถเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาที่เหมาะสมกับเมียนมา โดยเฉพาะในรัฐยะไข่
 
* * * * *
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐